Složený filtr

Ve Složeném filtru je seskupeno několik jednoduchých filtrů, takže mohou být aplikovány v jednom kroku. Ve Složeném filtru je také možné kombinovat jednoduché filtry pomocí logických operátorů A ZÁROVEŇ / NEBO. Složený filtr je možné uložit na disk a použít znovu po restartu programu.

Nový složený filtr vytvoříte pomocí menu Soubor - Nový - Složený filtr. Již otevřený složený filtr otevřete pomocí menu Soubor - Otevřít soubor a zvolením Soubory tipů ve vyklápěcím seznamu Typ souborů v dolní části okna pro nalistování souboru, které se tímto příkazem menu otevírá.

 Složený filtr můžete také otevřít přetažením a upuštěním souboru filtru do hlavního okna programu. Soubory složených filtrů mají příponu .filter.

Složené filtry je možné sdílet mezi různými loteriemi podle těchto pravidel:

Okno Složený filtr má čtyři různé režimy. Režim okna se přepíná pomocí tlačítek v horní části okna složeného filtru.

Návrh

V režimu Návrh se složený filtr vytváří a upravuje. Okno Návrh je rozděleno na tři části. V horní části je panel Název a popis, kde můžete zadat název a krátký popis složeného filtru. Panel je možné minimalizovat kliknutím na jeho záhlaví. Střední část okna Návrh je vlastní struktura složeného filtru. V dolní části okna je panel Náhled.

 Panely Název a popis a Náhled je možné minimalizovat, aby se zvětšila plocha pro strukturu filtru.

hint Rozdělení okna můžete změnit pomocí menu Zobrazit - Rozdělení okna.

Vytváření složeného filtru

Při vytváření nového složeného filtru je struktura filtru zpočátku prázdná. Nový filtr je možné do složeného filtru přidat pomocí tlačítka Přidat filtr v pravé horní části okna Složený filtr. Tím se otevře okno Vybrat filtr obsahující všechny dostupné filtry. Vyberte filtr, který chcete přidat, a klikněte na tlačítko Vybrat. Filtr se přidá ho hierarchie složeného filtru a jeho parametry se zobrazí v dolní části okna. Stejným způsobem přidáte do složeného filtru další filtry.

Jiný způsob přidávání filtrů nabízí okno Filtry - jednoduše přetáhněte požadovaný filtr z okna Filtry a pusťte jej do okna Složený filtr. Všimněte si, že ve struktuře složeného filtru se zobrazuje vizuální nápověda ukazující, kde je možné filtr pustit.

Pokud máte na disku uloženy jiné složené filtry, můžete jejich soubory přetáhnout například z okna Průzkumník Windows a upustit je do záložky Návrh. Filtry pak budou přidány do hierarchie Vašeho filtru jako odkazy. Navíc je možné přetáhnout a pustit celou složku složených filtrů. Každá složka a pod-složka se zařadí do hierarchie filtru jako skupina odkazů na soubory filtrů.

Chcete-li upravit parametry libovolného filtru struktury, nejprve na tento filtr v tabulce klikněte. Spodní část okna Návrh pak zobrazí volby pro úpravu parametrů zvoleného filtru. Všimněte si, že popis filtru se ve sloupci Popis automaticky upravuje podle aktuálních parametrů filtru.

 Přetažením dělící čáry mezi tabulkou filtrů a oblastí pro úpravu parametrů filtru můžete zvětšit horní nebo dolní část okna dle potřeby.

Chcete-li filtr z hierarchie složeného filtru odstranit, označte jej nejprve myší a pak stiskněte klávesu Delete. Můžete také použít menu Úpravy - Vymazat nebo kliknout na filtr pravým tlačítkem a v kontextovém menu zvolit Odstranit

Poznámka: Odstraněním skupiny filtrů (viz níže) se také odstraní všechny filtry této skupiny.

Hierarchie složeného filtru se zobrazuje jako tabulka s těmito sloupci:

Kliknutím na záhlaví sloupce tabulky je možné seznam filtrů setřídit a rychleji pak například vyhledat určitý filtr, který je hluboko v hierarchii složeného filtru. Šířku sloupců tabulky je možné upravit potažením za okraje sloupců.

Filtry je v rámci hierarchie možné přesouvat přetažením myší. Je také možné nakopírovat označené filtry do systémové schránky pomocí klávesové zkratky Ctrl+C a pak je zkopírovat na jiné místo v hierarchii filtrů pomocí klávesové zkratky Ctrl+V.
Doporučujeme umístit náročné filtry do spodní části hierarchie pro zvýšení rychlosti filtrování. Například filtr kontrolující součet čísel tipu je velice rychlý a nepotřebuje příliš výpočetních prostředků. Naopak filtr porovnávající filtrované tipy s jinými tipy ze souboru je velmi náročný na výpočetní prostředky. Pokud tedy tip nevyhoví složenému filtru, protože součet jeho čísel je mimo zadaný rozsah, není důvod jej ještě porovnávat s jinými tipy ze souboru a rychlost filtrování se tak podstatně zvýší.

Kliknutím pravého tlačítka na libovolný filtr zobrazíte kontextové menu. Můžete je použít pro náhled, spuštění, ověřit zpětnou účinnost, nebo analyzovat výkonnost pouze zvoleného filtru místo celé hierarchie složeného filtru. Pomocí položky Vyřadit z kontextového menu se filtr deaktivuje. Vyřazené filtry jsou zvýrazněny přeškrtnutým písmem a neuplatní se při aplikování složeného filtru. Zvolením Povolit z kontextového menu vyřazeného filtru se filtr znovu aktivuje. Tímto způsobem můžete složený filtr dolaďovat.

tip Označíte-li více položek v hierarchii filtru, po kliknutí pravého tlačítka se otevře kontextové menu s následujícími funkcemi:

Poznámka: Když filtr běží v panelu Náhled nebo v režimu Spustit, je sice možné složený filtr dále upravovat, provedené změny se ale nepromítnou do již běžícího filtru. Filtr je nutné aplikovat znovu, aby se provedené změny projevily ve výsledcích filtrování.

Poznámka: Červenou barvou jsou ve sloupci Filtry zvýrazněny filtry, kterým nevyhovělo jedno nebo více předchozích losování při testu zpětné účinnosti.

Skupiny filtrů

Filtry na stejné úrovni hierarchie složeného filtru jsou organizovány do skupin. Skupina filtrů je v podstatě podmínka, které tip vyhovuje nebo nevyhovuje - tip skupině filtrů vyhoví pokud vyhoví filtrům ve skupině. Ve výchozím nastavení musí tip vyhovět všem filtrům skupiny, aby vyhověl podmínce skupiny filtrů. Nicméně je možné upravit počet filtrů skupiny, kterým tip musí vyhovět, čímž je možné uplatnit různé logické operátory na filtry skupiny.

Předpokládejme, že skupina filtrů se skládá ze tří filtrů nazvaných A, B a C.

Výše uvedené varianty je možné kombinovat s volbou Vyhovující tipy: Ponechat/Odstranit , což je ekvivalent logického operátoru NEGACE. Skupiny filtrů mohou obsahovat jiné skupiny filtrů, takže je možné stavět velmi bohaté logické konstrukce, které by měly pokrýt veškeré filtrovací požadavky.

Každý složený filtr má alespoň jednu skupinu filtrů, která představuje kořen hierarchie filtrů. Další skupinu je možné přidat pomocí tlačítka Přidat skupinu v pravé horní části okna složeného filtru. Chcete-li do skupiny přidat filtr, nejprve skupinu označte myší a pak zvolte tlačítko Přidat filtr nebo filtr přetáhněte z okna Filtry a pusťte jej na odpovídající řádek tabulky. Upuštěný filtr se přidá na konec seznamu filtrů ve skupině. Filtry je možné mezi skupinami přemísťovat přetažením myší. Po označení skupiny filtrů je možné upravit její parametry v dolní části okna.

Náhled filtru

Náhled filtru ukazuje počet vyhovujících a počet nevyhovujících tipů. Doporučujeme používat tuto funkci zejména při vytváření složeného filtru, protože si tak ověříte, že zvolené parametry filtrů jsou správné a žádný filtr nevyřadí ani neponechá všechny filtrované tipy.

Pro náhled složeného filtru nejprve kliknutím na záhlaví rozbalte panel Náhled ve spodní části okna. Pak klikněte na tlačítko Vybrat pro zobrazení kontextového menu pro zvolení tipů, na které bude filtr aplikován:

Poté klikněte na tlačítko Náhled, čímž se filtr aplikuje na zvolené tipy. Průběh filtrování můžete sledovat v panelu Náhled a také v dolní části hlavního okna programu, kde je také možné náhled filtru přerušit. Počet vyhovujících a nevyhovujících tipů se zobrazuje v panelu Náhled. Také tabulka filtrů ukazuje počet tipů, které vyhověly/nevyhověly jednotlivým filtrům. Počet tipů ve sloupcích Ponecháno a Odstraněno slouží k nalezení případných problémů v hierarchii složeného filtru - například filtr, který odstraní nebo ponechá příliš mnoho tipů nebo všechny tipy.

Můžete také provést náhled jednoho filtru hierarchie nebo jedné skupiny filtrů. Klikněte pravým tlačítkem na filtr nebo na skupinu v tabulce filtrů a z kontextového menu zvolte Náhled. Případně můžete filtr/skupiny v tabulce označit a pak kliknout na malou "šipku dolů" na tlačítku Náhled. Tím se otevře kontextové menu, kde můžete zvolit, zda se má provést náhled celého složeného filtru nebo pouze náhled označeného filtru/skupiny. Název právě aplikovaného filtru se zobrazuje v horní části panelu Náhled.

Spustit

Kliknutím na tlačítko Spustit v horní části okna Složeného filtru se zapíná režim Spustit, kde je možné filtr aplikovat na zvolené tipy a pak zobrazit tabulku vyhovujících tipů. Nejprve klikněte na tlačítko Vybrat a zvolte tipy, které budou přefiltrovány. Možnosti jsou stejné jako v popisu funkce Náhled výše. Použijte volbu Vyhovující tipy: Ponechat, pokud chcete získat tipy, které filtru vyhoví. Nebo klikněte na tlačítko Odstranit, pokud chcete získat tipy, které filtr odmítl. Tlačítkem Spustit pak zahájíte filtrování. Průběh filtrování můžete sledovat v okně Složeného filtru a také v dolní části hlavního okna programu, kde je také možné filtrování přerušit. Přefiltrované tipy se zobrazí v tabulce v okně Složeného filtru.

 Kliknutím na libovolný tip v tabulce se v okně Vlastnosti tipu zobrazí jeho statistické vlastnosti a v okně Tiket se zobrazí rozložení jeho čísel na sloupečku tiketu.

Po skončení filtrování můžete použít nástrojovou lištu v dolní části okna Složeného filtru:

Můžete také aplikovat jednotlivé filtry hierarchie nebo jednotlivé skupiny filtrů. Klikněte pravým tlačítkem na filtr nebo na skupinu v tabulce filtrů a z kontextového menu zvolte Spustit. Případně můžete filtr/skupiny označit v tabulce filtrů, přepnout do režimu Spustit a pak kliknout na malou "šipku dolů" na tlačítku Spustit. Tím se otevře kontextové menu, kde můžete zvolit, zda se má aplikovat celý složený filtr nebo pouze označený filtr/skupina. Název právě aplikovaného filtru se zobrazuje v horní části panelu Spustit.

 Pomocí menu Úpravy - Vyhledat můžete najít přefiltrovaný tip obsahující zvolená čísla.

Zpětná účinnost

Zpětná účinnost filtru se vyhodnocuje tak, že je filtr aplikován na předchozí losování, aby se ověřilo, že nevyřazuje tipy vyhrávající první pořadí. Kliknutím na tlačítko Zpětná účinnost v horní části okna Složeného filtru přepněte do režimu Zpětná účinnost, kliknutím na tlačítko Vybrat zvolte předchozí losování, na která bude filtr aplikován a poté klikněte na tlačítko Vypočítat. Průběh filtrování můžete sledovat v okně Složeného filtru a také v dolní části hlavního okna programu, kde je také možné filtrování přerušit. Přefiltrované tahy se zobrazí v tabulce v okně Složeného filtru. Tahy, které filtru nevyhověly jsou zvýrazněny přeškrtnutým písmem. V horní části okna se také zobrazuje celkový počet tahů, které filtru vyhověly, a počet tahů, které filtru vyhověly.
Poslední dva sloupce v tabulce výsledků zpětné účinnosti zobrazují název a popis filtru, kterému odpovídající losování nevyhovělo. Dvojím kliknutím na takový řádek tabulky se zobrazí záložka Návrh a bude na ní vybrán tento filtr. Tímto způsobem můžete rychle dolaďovat svoje složené filtry.

 Kliknutím na libovolný tah v tabulce se v okně Vlastnosti tipu zobrazí jeho statistické vlastnosti a v okně Tiket se zobrazí rozložení jeho čísel na sloupečku tiketu.

Po skončení filtrování můžete použít nástrojovou lištu v dolní části okna Složeného filtru:

Můžete také vyhodnotit zpětnou účinnost jednotlivých filtrů hierarchie nebo jednotlivých skupin filtrů. Klikněte pravým tlačítkem na filtr nebo na skupinu v tabulce filtrů a z kontextového menu zvolte Zpětná účinnost. Případně můžete filtr/skupiny označit v tabulce filtrů, přepnout do režimu Zpětná účinnost a pak kliknout na malou "šipku dolů" na tlačítku Vypočítat. Tím se otevře kontextové menu, kde můžete zvolit, zda se má aplikovat celý složený filtr nebo pouze označený filtr/skupina. Název právě aplikovaného filtru se zobrazuje v horní části panelu Zpětná účinnost.

Poznámka: I když filtru nevyhoví žádné předchozí losování, neznamená to nutně, že se jedná o špatný filtr. Filtr sice nenajde tip vyhrávající první pořadí, ale i tak může úspěšný, pokud získá velké množství nižších výher.

Poznámka: Pokud probíhá kontrola zpětné účinnosti filtru, není možné upravovat parametry filtrů. Po skončení filtrování je opět možné měnit parametry filtrů.

 Pomocí menu Úpravy - Vyhledat můžete najít losování obsahující zvolená čísla.

Pokud hrajete loterii, kde je losováno jedno nebo více dodatkových čísel ze stejného osudí jako hlavní čísla, můžte v okně Výběr tahů zatrhnout volbu Připojit dodatkové číslo k hlavním číslům. Tím se změní chování filtrů, které porovnávají filtrované tipy s předchozími losováními. Volba nemá žádný vliv na filtry, jejichž podmínka nezávisí na vylosovaných číslech.

Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 padla v poslením tahu čísla 23-29-36-42-44-47 a dodatkové číslo 7. V předchozím tahu padla čísla 6-13-14-19-41-42 a dodatkové číslo 29. Pokud provedem test zpětné účinnosti filtru Shoda s losováním s podmínkou Shoda 2, 1 nejnovější tah, zjistíme, že filtru nevyhovělo poslední losování 2010/28 Ne 2nd, protože se shoduje pouze v jednom čísle (42) s předchozím tahem 2010/28 Ne 1st. Pokud ale klikneme na tlačítko Vybrat v záložce Zpětná účinnost a zatrhneme volbu Připojit dodatkové číslo k hlavním číslům, pak nejnovější losování podmínce filtru vyhoví. Je tomu tak proto, že při uplatnění filtru se poslední tah 2010/28 Ne 2nd s čísly 23-29-36-42-44-47 porovná s upraveným tahem 2010/28 Sun 1st, který má sedm hlavních čísel 6-13-14-19-29-41-42 a kde je tedy požadovaná shoda ve dvou číslech (29 a 42).

Výkonnost

Výkonnost filtru ukazuje, kolik skutečně vylosovaných čísel se nachází mezi čísly nejčastěji zastoupenými v přefiltrovaných tipech:

  1. Filtr se aplikuje na zvolené tipy, například tipy ve Schránce nebo všechny možné kombinace.
  2. Čísla osudí se rozdělí do kategorií podle jejich zastoupení v přefiltrovaných tipech. Nejčastěji zastoupená čísla jsou v první kategorii, méně zastoupená čísla jsou v nižších kategoriích. Všimněte si, že čísla se stejným výskytem jsou ve stejných kategoriích.
  3. Skutečně vylosovaná čísla jsou porovnána s kategoriemi čísel. Čím více vylosovaných čísel se nachází ve vyšší kategoriích, tím je filtr výkonnější.
  4. Výše uvedené kroky se opakují pro další předchozí losování.

Příklad

Obrázek výše ukazuje výkonnost filtru Shoda s losováním v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49. Filtru vyhoví pouze tipy, které se shodují s některým z pěti posledních losování ve 3 nebo 2 číslech.
performance1.png
Výkonnost filtru byla vypočtena aplikováním na 13 983 816 tipů ve Schránce - viz políčko Tipy. Pro ohodnocení výkonnosti bylo zvoleno 10 posledních losování - viz políčko Losování, filtr se aplikoval desetkrát, jednou pro každé zvolené losování. 

Vyhodnocení výsledků

Tabulka výsledků zobrazuje data losování zvolených tahů. Sloupec Vyhovělo ukazuje, kolik tipů vyhovělo podmínce filtru pro odpovídající losování. Sloupec % Nevyhovělo ukazuje, kolik tipů filtr vyřadil pro odpovídající tah. Výkonný Složený filtr vyřadí velké množství tipů, ale zároveň ponechá tip vyhrávající první pořadí, případně ponechá množství tipů vyhrávajících významný počet nižších výher.

Sloupec Zisk udává výsledný zisk v případě, že by byly vsazeny všechnyt tipy vybrané filtrem pro odpovídající losování. Umístěním kurzoru myši do libovolného políčka v tomto sloupečku se zobrazí bublinová nápověda s celkovou výhrou a celkovými náklady na sázku pro danné losování. Hodnoty ve výše uvedeném příkladu platí pro následující nastavení výher: Jackpot: 40 000 000, 2nd Prize: 500 000, 3rd Prize 20 000, 4th Prize 400, 5th Prize 80 a cena za jeden tip pak je 15.

Následující sloupce ukazují počet výher jednotlivých výherních pořadí.

Dále v tabulce následuje řada sloupečků označených například Nejlepších 6, Nejlepších 10, Nejlepších 15 apod - podle nastavení aktuální loterie. Tyto sloupce udávají, kolik vylosovaných čísel patřičného tahu spadá do nejvyšších 6/10/15 kategorií čísel. Kliknutím na libovolné datum losování se zobrazí podrobné statistiky pro zvolený tah.

Poslední sloupeček tabulky - Shoda - udává, kolik čísel osudí zbylo po filtrování pro odpovídající losování a také, kolik těchto čísel bylo výherních. Například hodnota 5/37 znamená, že po filtrování se vyhovující tipy skládaly ze 37 různých čísel a že 5 čísel z těchto 37 bylo výherních.

Na obrázku výše jsou statistiky čísel pro tah 2010/26 Ne 1st. V tomto kroku testování výkonnosti filtru vyhovělo 8 206 950 tipů a nejčastěji zastoupená čísla jsou: 12 a 35. Nejvyšší kategorie se tedy skládá z čísel 12 a 35. Čísla 25 a 46 jsou méně zastoupená a tvoří tak druhou kategorii. Třetí kategorie obsahuje čísla 10,15,28,30,36 a 43. Celé losovací osudí je rozděleno do 6 kategorií. Vylosovaná čísla zvoleného tahu jsou zvýrazněna černým rámečkem. Vylosované číslo 43 tedy spadá do třetí kategorie, vylosovaná čísla 5 a 31 spadají do páté kategorie a zbytek vylosovaných čísel spadá do nejnižší, šesté kategorie. Tabulka výsledků tedy ve sloupci Nejlepších 6 ukazuje, že 6 vylosovaných čísel spadá do šesti nejlepších kategorií čísel.

Poznámka: Z databáze vylosovaných čísel se během testování dočasně vyřadí tah 2010/26 Ne 1st a všechna následující losování, čímž se simuluje stav, že čísla pro tah 2010/26 Ne 1st nebyla dosud vylosována, a zajistí se tak správnost vypočtených výsledků zpětného testování. Totéž platí pro aplikaci filtru na ostatní zvolená losování.

Na druhém obrázku jsou vidět statistiky čísel pro tah 2010/27 St 1st:
performance2.png
V tomto případě filtru vyhovělo 7 931 687 tipů a číslo v nejvyšší kategorii je 18, číslo ve druhé kategorii je 36, třetí kategorie obsahuje pouze číslo 43 atd. Pouze dvě čísla vylosovaná v tomto tahu spadají do nejlepších šesti kategorií: číslo 11 v kategorii 4 a číslo 26 v šesté kategorii. Do nejvyšších 10 kategorií spadají tři vylosovaná čísla: 11, 26 a číslo 8 v deváté kategorii.

V průměru tento filtr poskytuje tři vylosovaná čísla v šesti nejlepších kategorií a dokonce všech 6 vylosovaných čísel spadá do 10/15 nejlepších kategorií - viz poslední řádek Průměr ve výsledkové tabulce. To se může zdát jako velmi dobrý výsledek, ale tento filtr rozděluje losovací osudí pouze do několika málo kategorií. Takže je pak i větší šance, že vylosovaná čísla se umístí do vyšších kategorií. Pokud se Vám ale podaří vytvořit složený filtr, který v průměru poskytuje například čtyři a více losovaných čísel v patnácti nejvyšších kategoriích s tím, že každá kategorie obsahuje pouze několik málo čísel osudí, doporučujeme přefiltrovat všechny možné kombinace a pak vytvořit rozpis z patnácti nejčastěji zastoupených čísel přefiltrovaných tipů.

Můžete také otestovat výkonnost jednotlivých filtrů hierarchie nebo jednotlivých skupin filtrů. Klikněte pravým tlačítkem na filtr nebo na skupinu v tabulce filtrů a z kontextového menu zvolte Výkonnost. Případně můžete filtr/skupiny označit v tabulce filtrů, přepnout do režimu Výkonnost a pak kliknout na malou "šipku dolů" na tlačítku Vypočítat. Tím se otevře kontextové menu, kde můžete zvolit, zda se má aplikovat celý složený filtr, nebo pouze označený filtr/skupina. Název právě aplikovaného filtru se zobrazuje v horní části panelu Výkonnost.

Poznámka: Pokud se právě testuje výkonnost filtru, není možné upravovat parametry filtrů. Po skončení filtrování je opět možné měnit parametry filtrů.